الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العمـل والتشغيل والضمـان الاجتماعي
ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵃⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴻⵖⵍⵉⵙⵜ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉⵜ
هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵀⴻⵣⵣⴻⴱ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⵀⴰⵏ ⵉⵙⵓⴷⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⴰⵖ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵣⵓⵢⴰⵢ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵡ

Le sulfure d’hydrogène : un poison mortel

Dans certains milieux de travail, de nombreux travailleurs trouvent malheureusement la mort pour avoir inhalé du sulfure d'hydrogène (H2S).

Le sulfure d'hydrogène est un gaz toxique qui constitue la cause principale des décès par inhalation de gaz dans les lieux de travail. Les espaces fermés ou restreints sont des endroits dangereux qui se prêtent à l'accumulation rapide de sulfure d'hydrogène gazeux et une simple bouffée peut être suffisante pour causer la mort si la concentration est assez forte.

 

En outre, le sulfure d'hydrogène est un gaz incolore qui, à faible concentration, a une odeur caractéristique d'œuf pourri. L'exposition des travailleurs à ce gaz se fait, la plupart du temps par inhalation. Quand il est inhalé, il passe dans les poumons et pénètre dans le sang.

C’est malheureusement le cas de ces deux ouvriers d’une entreprise d’assainissement qui sont décédés suite à l’inhalation de sulfure d’hydrogène et que nous relatons dans ce numéro.

Par conséquent, la formation des travailleurs étant un puissant levier de prévention des risques, il est impératif que les entreprises activant dans les espaces confinés assurent une formation appropriée pour leurs travailleurs conformément à la réglementation en vigueur et notamment le décret exécutif n° 02-427 du 07 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels et ce, afin de leur permettre de prendre connaissance des dangers liés à l'exposition aux gaz délétères tels que le sulfure d’hydrogène qui est sans aucun doute un poison mortel et les mesures de prévention pour s’en prémunir et bien entendu, notre organisme sera toujours présent pour aider les entreprises qui le souhaitent pour les assister dans le domaine de la formation.

 

 

M. ABDMEZIEM Chérif

Directeur Général

OPREBATPH

Main Menu