الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العمـل والتشغيل والضمـان الاجتماعي
ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵃⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴻⵖⵍⵉⵙⵜ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉⵜ
هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵀⴻⵣⵣⴻⴱ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⵀⴰⵏ ⵉⵙⵓⴷⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⴰⵖ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵣⵓⵢⴰⵢ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵡ

Info Prévention (Sommaire des numéros)

EDITION

EDITORIAL

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

ACCIDENTS EVITABLES

LA PREVENTION EN QUELQUES QUESTIONS

 

 

 

/

N°40 Informer pour prévenir Protection contre les chutes de hauteur cas d'accident mortel : chute de hauteur

 Q1: C’est quoi un travail en hauteur ?

 Q2: Qu’est ce que je dois faire avant d’entamer un travail en hauteur ?

N°41 Travaux en hauteur: Zéro chute
Types d'échafaudages et leurs caractéristiques cas d'accident mortel : chute de hauteur -chute d'un echafaudage-

 Q1: Quelles sont les règles de sécurité à respecter en travaillant sur un échafaudage ?
Q2 : Qu’est-ce qu’un système de protection contre les chutes ?

N°42 Quand la santé va, tout va! Les échafaudages fixes cas d'accident mortel : chute de hauteur, construction d'une charpente métallique -chute d'un echafaudage fixe

Q1: Existe-t-il une aptitude médicale obligatoire pour le travailen hauteur ?
Q2 : Qui doit-être responsable sur le montage et le démontage d’un échafaudage ?

N° Spécial Campagne de sensibilisation sur les risques liès aux travaux en hauteur 
N° 43 Une année pas comme les autres les échafaudages mobiles cas d'accident mortel : chute de hauteur 

Q1: Peut-on utiliser des planches comme plancher sur l’échafaudage ?

Q2: Peut-on utiliser des parpaings creux pour effectuer

le calage d’un échafaudage ?

 

/

Edition EDITORIAL

CONSEILS DES PROFESSIONNELS

UN OEIL QUI VEILLE SUR LES CHANTIERS 

L'OPREBATPH TEMOIGNE 

SAVEZ-VOUS ILS DISENT
N° 44 Pour une culture mondiale de prévention des risques professionels

/

le déléguée à la sécurité : Mlle HANED Zoubida cas d'accident mortel : chute de hauteur  Le décret exécutif n°05-12 du 08 janvier 2005 interview avec Mr DJABER Ali Directeur des ressources humaines de la SPA ESTEL RAIL
N°45 Les risques d'éboulement dans les chantiers du BTPH - Blinder pour prévenir- interview avec Mme BENYOUNES Mounia -Directrice de l'exploitation, du controle et contentieux à la CACOBATPH

le déléguée à la sécurité : Mr CHENAFI Rachid

cas d'accident mortel : travaux de canalisation - "boulement Article n°23 & 40 du  décret exécutif n°05-12 du 08 janvier 2005 interview avec Mme KARABDJI Akila - Chargée d'etudes en formation
N°46 Le filet de sécurité peut aussi prévenir la chute de hauteur  interview avec Monsieur KINAN Rachid - inspecteur central du travai, inpecteur de  wilaya du travail à CHELEF

le délégué à la sécurité :

Mr MEDJADI ABDELKRIM

cas d'accident mortel:

chute de hauteur

le filet de sécurité

interview avec Monsieur 

BELHIRET MOHAND AKLI - Directeur du centre de formation du groupe COSIDER 

N° 47 Bilan 2019 interview avec Monsieur Khaled Messaoud  /

cas d'accident grave:

chute de hauteur / échelle

-Les échelles portables

- Synthése des activités de l'année 2019

/
N° 48 Le harnais de sécurité ... Une protection sûre Le harnais de sécurité / cas d'accident mortel : chute de hauteur -chute d'un echafaudage volant

- Journée de sensibilisation et  d'information sur  le Corona virus - Covid-19

- Synthèse des activités du 1 semestre 2020

interview avec Monsieur 

MOUSLI Fouad 

Gérant de ALTHYD

Main Menu